Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Tiepies Ik Kindercoaching

 

ALGEMEEN

Tiepies Ik Kindercoaching is opgericht door Jopke de Gouw.

De praktijk is gevestigd in Helmond (Mierlo-Hout) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Eindhoven: 66306396

Tiepies Ik Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-16 jaar.

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Tiepies Ik Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

OBSERVATIE EN VERSLAG

Op verzoek van de ouders van de cliënt bezoekt de Kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Spring Kindercoaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Tiepies Ik Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

VERTROUWELIJKHEID

Tiepies Ik Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Tiepies Ik Kindercoaching heeft een Privacy beleid. Hierin staat precies beschreven wat wij met uw gegevens doen. ( Zie Privacyverklaring)

 

REGELS ROND DE AFSPRAAK

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

Indien er meer gecommuniceerd dient te worden zal u een mail ontvangen of zal er telefonisch contact met u opgenomen worden.

 

VERHINDERING

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Tiepies Ik Kindercoaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

 

OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDS OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST.

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

TARIEVEN

De tarieven staan vermeld op de pagina van Tiepies Ik Kindercoaching onder het kopje tarieven (www.tiepiesik.nl) of zijn op te vragen bij Tiepies Ik Kindercoaching. Alle bedragen zoals vernoemd op de website zijn inclusief 21% BTW.

 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Tiepies Ik Kindercoaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Er wordt na afloop van iedere sessie gedeclareerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Tiepies Ik Kindercoaching.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Tiepies Ik Kindercoaching een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Tiepies Ik Kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Tiepies Ik Kindercoaching, is Tiepies Ik Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Tiepies Ik Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen Tiepies Ik Kindercoaching hebben een MAXIMALE geldigheidstermijn van maximaal 50 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Vooraf wordt altijd gecommuniceerd van wanneer tot wanneer de aanbiedingen lopen.
Tiepies Ik Kindercoaching is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 50 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Tiepies Ik Kindercoaching zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Het advies van Tiepies Ik Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en  het resultaat te garanderen. Tiepies Ik Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Tiepies Ik Kindercoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tiepies Ik Kindercoaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Tiepies Ik Kindercoaching.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Tiepies Ik Kindercoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.